Dreveny plot

Krasny drevený plot - oplotenie zajacov

Krasny dreveny plot , ktory sluzil na oplotenie kralikov