zakreslenie obrysu krytu studne

zakreslenie obrysu krytu studne

zakreslenie obrysu krytu studne